Profil wartości

Badanie ValueMatch na bazie Spiral Dynamics®

To narzędzie bazuje na systemach wartości Spiral Dynamics i pozwala na głębszą analizę ludzkich wartości, przekonań i motywacji, będących podstawą tego, jak myślimy, podejmujemy decyzje i działamy. Za pomocą kwestionariusza określamy, które systemy wartości dana osoba preferuje (akceptuje), a które odrzuca. Wykres poniżej przedstawia przykładowy osobisty profil wartości. Górna część pokazuje akceptację. Na tym przykładzie widać, że badana osoba najsilniej akceptuje system pomarańczowy, który wykazuje preferencje dla autoekspresji, skupienia na sukcesie i racjonalności. Dolna połowa wykresu wskazuje odrzucenie. Osoba z naszego przykładu najbardziej odrzuca system niebieski, co może wskazywać na awersję do biurokracji, moralizowania i sztywnych hierarchii. Nieświadoma walka z aspektami, które odrzucamy, może angażować sporo energii i w efekcie być bardzo męcząca.

Często profile są tworzone jednocześnie dla poszczególnych osób oraz zespołów; w tym przypadku szare linie oznaczają średnie wyniki zespołu. To od razu pokazuje, jak wygląda dynamika pomiędzy daną osobą a całą grupą współpracowników.

Badanie ValueMatch jest unikatowym rozwiązaniem na obecnym rynku – oprócz wykresów profilowych Spiral Dynamics bierze pod uwagę również następujące aspekty:

Systemy wartości pod presją oraz aspiracje

Badania profesora Clare’a Gravesa wskazują, że ludzie pod presją często kierują się innymi wartościami niż wtedy, gdy są spokojni. Na przykład menedżer, który ma w zwyczaju podejmować decyzje na podstawie konsensusu, będąc pod presją może przybrać postawę dominującą i przeforsować swoją decyzję. Rozwój nowych systemów wartości w ludziach zwykle zaczyna się na poziomie poznawczym, zanim jeszcze wpłynie na ich działania i zachowanie. Aby to uwidocznić, kwestionariusze ValueMatch zawierają pytania na temat idealnego świata danej osoby, odkrywając w ten sposób jej aspiracje. Aspiracje wskazują albo na chęć odkrycia nowych (lub bardziej złożonych) systemów (zielony i żółty na przykładzie poniżej), albo na chęć wdrożenia obecnych systemów wartości, jeszcze nie do końca rozwiniętych. Te aspekty dają bardziej dynamiczny obraz osoby lub zespołu, co jest unikatową cechą narzędzi profilujących ValueMatch.

Przykładowa interpretacja:

Na pierwszym z przykładowych wykresów zaprezentowanych powyżej widzimy, że najważniejsze motywacje tej osoby są pomarańczowe (racjonalność, dążenie do sukcesu) i zielone (harmonia i skupienie na społeczności). Silnie odrzucany jest system niebieski (może to dotyczyć różnych aspektów, takich jak regulacje, biurokracja i moralność dogmatyczna). Fakt, że motywacje pod presją (drugi wykres) są silnie pomarańczowe, a aspiracje zielone i żółte (społeczność i skupienie na synergii), może oznaczać, że pomarańczowy jest najsilniej rozwiniętym i zintegrowanym systemem. Mimo to dana osoba może być najszczęśliwsza w środowisku z widocznie zielonymi (skupienie na społeczności) i żółtymi (patrzenie na świat systemowo) cechami.

Taka interpretacja jest tylko jedną z możliwości, powinna zostać potwierdzona w rozmowie z daną osobą i odniesiona do różnych aspektów jej codziennego życia. Profile pozwalają na sformułowanie odpowiednich pytań, lecz rozmowa z badanym jest zawsze potrzebna w celu zatwierdzenia naszych wniosków i przekształcenia ich w konstruktywne uwagi.

Wymiary JA oraz MY

Systemy wartości można podzielić na zorientowane na spójność grupy oraz takie, które skupiają się bardziej na autoekspresji. Często życiorysy poszczególnych osób wskazują na preferencje względem jednej z tych grup, co może oznaczać, że związane z nią systemy wartości są silniej rozwinięte. Na przykładzie poniżej widać preferencję dla systemów autoekspresji: czerwonego, pomarańczowego i żółtego.

Podejście do społeczeństwa

Wykres „Społeczeństwo” pokazuje, jak dana osoba (lub grupa) postrzega społeczeństwo na podstawie systemów wartości. Wykres jest przydatny w sytuacjach, gdy organizacja postrzegana jest jako integralna część społeczeństwa, a jej celem jest pozytywny wkład społeczny.

Charakterystyki osobiste

Narzędzia dostarczają również opis charakterystyk osobistych (można go stworzyć także dla profili grupowych). Jest to zbiór odpowiedzi z najwyższymi wynikami, który daje szybki wgląd w to, co jest ważne dla danej osoby lub grupy.

Profile grupowe oraz kolejność wyborów wartości

Częstym zastosowaniem oferowanych narzędzi profilujących Spiral Dynamics jest tworzenie profili grupowych na podstawie uśrednionych wyników członków grupy. Praktyka pokazuje, że przydatne jest tworzenie dodatkowych zestawień systemów wartości pierwszego i drugiego wyboru wskazanych przez członków grupy. Jesteśmy w stanie określić, jakie są dwa najwyższe wyniki akceptacji i odrzucenia przypadające na każdego uczestnika. Osobny wykres pokazuje, u ilu członków grupy dany system jest ich pierwszym lub drugim wyborem (akceptacja lub odrzucenie). To pozwala szybko poznać, co motywuje grupę i co grupa odrzuca, a poza tym daje wgląd w zalety i wady zespołu, jego silne i słabe strony oraz czynniki ryzyka. Takie profile mogą zostać stworzone również dla kategorii „Pod presją” i „Aspiracje”.

Przykładowa interpretacja:

Na powyższym przykładzie wyróżniona mocniejszym kolorem część wykresu pokazuje systemy wartości pierwszego wyboru, podczas gdy jaśniejsze części oznaczają drugi wybór członków grupy. W tym przypadku pięcioro członków grupy wybrało w pierwszej kolejności system pomarańczowy. Dla jednego zielony, żółty i purpurowy był drugim wyborem. Czworo w pierwszej kolejności odrzuca czerwony, a dwoje najsilniej odrzuca purpurowy i pomarańczowy. Będąc pod presją, grupa polega głównie na swoich pomarańczowych wartościach, a najsilniejszą aspiracją grupy jest system niebieski.

Pozostałe rodzaje badań ValueMatch:

Badanie zmiany

Źródło: https://www.valuematch.net/en/spiral-dynamics-assessments/value-assessment